Ny hovedtrener på plass for A-laget!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 13. Nov 2019

 
Hovedtrener Lars Hulleberg omkranset av Olav Ottinsen (Lagleder adm.) og Ulf Aasen (ass.trener og lagleder sportslig ).

I dag ble Lars Hulleberg presentert som ny hovedtrener for A-laget, i tillegg til trenerteamet rundt Lars og støtteapparatet. Støtteapparatet blir bestående av Olav Ottinsen (Lagleder adm.), Ulf Aasen (ass.trener og lagleder sportslig), Christer Sandvold (Materialforvalter) i tillegg til Arve Holst som har sagt seg villig til å bidra på keepersiden. Er det flere som ønsker å bidra inn mot A-laget så er det bare å ta kontakt med Ulf eller Olav - da det er mange funksjoner og roller som ellers ønskes bekledd. Det er et ønske og en målsetning å styrke støtteapparatet ytterligere, med flere som kan bidra i å gjøre A-lagsgruppa robust og slagkraftig inn mot kommende sesong.

Sportslig ledelse ved Ole K. Kjørven ønsket velkommen og innledet møtet med å peke på klubbens ønske for en A-lagstrener i OIL. To ting ble poengtert: 

  •  A-laget som utviklingsarena og spydspiss for klubbens beste spillere. En A-lagstrener må derfor vise interesse og engasjement for det som skjer i ungdoms- og juniorfotballen. 
  • En A-lagstrener må, som spillerne, ha ambisjoner på egne vegne og et ønske om å utvikle seg. Styret og sportslig ledelse har, sammen med Lars og assistenttrener Ulf Aasen, kommet til en felles forståelse for viktigheten av dette. Det lover godt for A-lagets rolle i klubben og det videre samarbeidet!

Hoveddelen av møtet var viet Lars sin presentasjon av hans tanker om neste sesong. Lars kunne presentere et  A-lagsapparat bestående av hovedtrener, ass.trener og keepertrener, i tillegg til besatte støttefunksjoner rundt laget. Noe gjenstår, men at mye allerede er på plass, lover godt! 

Videre presenterte Lars sine ideer om å etablere en åpen og inkluderende A-lagskultur både på og utenfor banen, også mot klubbens styre og øvrige lag. Om ambisjoner startet Lars med å vise til OIL sin posisjon gjennom historien, noe som tilsier at klubben på sikt bør ta mål av seg å etablere seg som et 3. divisjonslag, dvs. som det fremste nivå 3-laget i regionen (etter Ham-Kam og Brumunddal). 

Kommende sesong er målet øvre halvdel, dette sett i lys av at 4. divisjon blir langt hvassere enn i år. Lars påpekte at dette vil kreve en bredere og bedre stall enn i år og han kunne fortelle at klubben er i prosess med å kontakte aktuelle spillere, fortrinnsvis spillere med OIL-fortid og regional tilhørighet. Flere ganger i presentasjonen understreket Lars nødvendigheten av å være i tett dialog med spillerne, både gjennom regelmessige spillersamtaler og på feltet. Spillersamtaler og spillerkartlegging blir da også en hovedsak for Lars og trenerteamet fremover.

Vi ønsker Lars, støtteapparatet og ikke minst spillerne lykke til! Saa, saa, saa....!


0 Kommentar

FAIR PLAY, holdninger og trenersamarbeid på tvers av årganger i Trenerforum

Postet av Ottestad IL - Fotball den 8. Nov 2019

Ottestad IL Fotball avholdt et engasjerende og spennende trenerforum 5. november med nærmere 30 deltagere fra de ulike årganger på plass. 

Etter innledning ved Sportslig ledelse Ole Kobjørn Kjørven og Malin Pedersen ble den første timen benyttet til gjennomgang og drøftelse av trenernes rolle i en FAIR PLAY sammenheng. FAIR PLAY-ansvarlig Glenn Skjæret gikk kort gjennom hva FAIR PLAY er og hvilke virkninger mangel på holdningarbeid kan få. Han pekte samtidig på at hovedtreneren, sammen med trenerteam,, som de ledende rollemodeller i lag og støtteapparat har det overordnede ansvar for å jobbe med holdninger i gruppa. Ikke minst skaffe frem et felles verdisett og omforente regler i laget som verktøykasse til å etterleve FAIR PLAY., videre sette et tydelig fokus på "respekt" for alle interessenter tilknyttet vår fotballfamilie. Skjæret understreket at gode holdninger i laget har ringvirkninger ut over oppførsel og omdømme. Gode holdninger er vesentlig for god utvikling av ferdigheter i lag og i klubb. Slik sett bør holdningsarbeidet speile hver dag på treningsfeltet og i kamp for  sikre utvikling og måloppnåelse. Skjæret pekte også på at en innsidens i sesong pr. lag kan virke som lite, men for klubben blir det da femti saker i året og det er ikke godt for vårt omdømme og heller ikke vår sponsorjakt. Derfor må FAIR PLAY-kontraktene danne grunnlag for det vi trener på i hverdagen, både spillere, trenere og støtteapparat, og ikke være noe vi signerer på en gang hvert år og er ferdig med det.

Etter gjennomgang ble det i grupper drøftet to oppgaver. Hvilke virkemidler har treneren til å lykkes med FAIR PLAY og Hvordan kan man sikre at man raskt får vognen på skinner igjen når man opplever et brudd på grunnleggende regler tilknyttet FAIR PLAY. Noen lag hadde egne verdisett, noen lag hadde benyttet FAIR PLAY-kontraktene (som alle spillere må signere) til å drøfte i lag - "hvilke regler skal gjelde for oss" og slik oppnådd bedre eierskap til regelsettet hos alle spillere. Et lag hadde et klokkeklart mantra "Best inne på banen, best utenfor banen" som handlet både om den sportslige målsetning så vel som det holdningsmessige. Om brudd forekommer ble det pekt på at det er viktig å straks signalisere at dette ikke er akseptabelt, samt ta en rask og avklarende samtale med enkeltspiller og lag for å understreke hva som er ok og ikke ok. Hva angår opptreden fra foreldre og publikum på sidelinjen så håper alle trenere tilstede på forumet at de også bidrar til god stemning og tar eierskap til en "voksen" tilnærming og kommunikasjon slik at Ottestad-Parken kan fortsette å være den "hyggelige"arenaen den er kjent for å være for de fleste i fotballfamilien. Slik sett er trenerne og lagets holdninger viktige all den tid publikum støtter opp om laget og tar "næring" i de signaler som gis fra den kanten.

Etter en kort pause entret Trenerveileder Tore Roseth podiet og tok for seg sin oppfatning og erfaring knyttet til trenersamarbeid på tvers. Roseth pekte på at samarbeidet mellom G14 og Junior, videre A-lag senior hadde fungert bra og hadde ellers samme oppfatning av de eldste jentene opp mot A-lag damer. Når det kom til utviklings-arenaer for de for ivrige i ungdoms-fotballen og for keepere så har vi imidlertid enda en vei og gå, men sportslig ledelse jobber videre sammen med trenerforum for også å finne gode løsninger for dette.

Dernest fortalte Mads Brannstorph med støtte fra de andre trenerne i A-lag damer hvordan de hadde jobbet med trenersamarbeid på tverrs i klubben og også utenfor klubben siden 2013 for å kunne tilby de som ønsket og hadde behov for utviklingsarenaer gode tilbud. Brannstorph pekte på at dette gjaldt for den siste 25% av mestringsmodellen hvor du bør møte utfordringer, og pekte på viktigheten av å kunne få tilhøre sin aldersgruppe minst 50% av tiden av sosiale årsaker, samt også få operere på arenaer i 25% av tiden med noe lavere ferdigheter hvor de kunne dominere og kjenne på ekstraordinær flyt. 

Med hensyn til å drive med flere idretter som en del av treningen ble det ansett som udelt positivt og det ble påpekt at det så langt det lar seg gjøre bør legges til rette for dette. Brannstorph pekte ellers på viktigheten av spillerkartlegging som grunnlag for treningsopplegg og målsetning og at de beste må passes på slik at trenings-belastning og total-belasning holdes mest mulig i balanse for å kunne oppnå effekt av trening og unngå skader eller utbrendthet. Brannstorph kunne fortelle at felles treninger lå på 2-3 i uka + kamp for A-damene, men med egentreninger og skole så var enkelte av jentene opp i 8-9 økter i uka, noe som gjør det ekstra viktig å planlegge trenings-ukene for de enkelte utøvere dette gjelder.

Oppsummert ble dette et lærerikt og flott trenerforum med finne diskusjoner og refleksjoner fra en oppegående og flott trenergjeng som alle ønsker det beste for Ottestad-fotballen. Trolig gikk ingen hjem uten å ha fått med seg noe de kan bruke i sin egen hverdag i forberedelser mot 2020-sesongen. Stor takk til alle som presenterte, trenere som stilte og ikke minst Ole Kolbjørn Kjørven og Malin Pedersen som sammen holder i det sportslige med stramme og vel- regisserte tøyler. Ottestad-fotballen blir utvilsomt bare bedre og bedre gjennom det vi sammen klarer å få ut av disse forumene. Vel blåst.
0 Kommentar

Trenerapparatet for A-lag herrer takker for seg

Postet av Ottestad IL - Fotball den 5. Nov 2019

Etter tre år som trener for Ottestad fotball sitt A-lag herrer har hovedtrener Simen Arnesen valgt å avslutte sitt engasjement rundt A-laget, og det samme gjør hjelpetrenerne Amund Berge og Jardar Kokvoll.

Styret i OIL fotball er i gang med å rekruttere nye krefter til vår A-lag herrer, og satser på at dette vil være på plass i god tid før nyttår.

Vi vil rette en stor takk til Simen, Amund og Jardar for all den tiden de har viet til herrelaget og håper at engasjementet for fotballen vil leve videre!

Noen ord fra Simen: Jeg ønsker å takke alle for den tilliten jeg har hatt i Ottestad. Det har vært fantastisk morsomt og lærerikt og det er absolutt utviklende å ha en slik rolle. 

0 Kommentar

Spillerutvikling i OIL fotball

Postet av Ottestad IL - Fotball den 11. Sep 2019

I Hamar Arbeiderblad kunne vi 6. september lese om et klubbsamarbeid om spillerutvikling i regionen. Dette er et initiativ fra HamKam. På bakgrunn av den avtalen som ble forelagt klubbene, har Ottestad IL fotball valgt å ikke bli involvert i dette. 

Hovedutfordringen, slik vi ser det, er at det legges opp til hospitering utenfor egen klubb før 15-årsalderen. I vår sportsplan har vi nedfelt at hospitering i hovedsak skal foregå innenfor rammen av egen klubb før 15-årsalderen, og at sone- og kretslagsordning dekker behovet for spillere som trenger ytterligere utviklingstilbud.

I Ottestad IL fotball ønsker vi å vektlegge tilhørighet til egen klubb/eget lag. Vi mener dette fremmer visjonen om «lengst mulig, flest mulig, best mulig». Vi er nå i dialog med HamKam om å finne andre samarbeidsformer.  

Ved spørsmål, ta kontakt med leder Knut Neby eller sportslig ledelse ved Malin Pedersen og Ole K. Kjørven

Faksimile HA fredag 6. september 2019


0 Kommentar

En aktiv søndag i idrettsparken

Postet av Ottestad IL - Fotball den 22. Aug 2019

Søndag 18. august var det både treerturnering og verdi-foredrag (KFUM/KFUK) i Ottestad Idrettspark -en dag med mye glede og påfyll!

Hele åtte treerbaner med vandt var stilt opp da 300 6-åringer kom til Ottestad for å spille fotball. Treerlagene kom fra våre naboklubber HamKam, Storhamar, Ilseng, Brumunddal, Ridabu og Stange , og de ivrige barna spilte til sammen 72 fotballkamper. (Takk til Storhamar og Stange SK for lån av baner!)

Samme dag inviterte fotballstyret til seminar om "Verdibasert ledelse" med foredrag fra KFUK/KFUM som har i mange år har jobbet målrettet med ungdomssatsing og holdninger i klubben. Samarbeidspartner for arrangementet var KFUK/KFUM Hamar Ynglingen, og Hans Martin Vilberg snakket om ungdomsarbeidet som drives lokalt. 


Tema for kvelden:

- Å drive en verdibasert fotballklubb - Hvorfor et verdigrunnlag, og hvilke verdier er viktige? - Hvordan implementerer vi verdiene, og hva lykkes vi med og hva lykkes vi ikke så godt med? 
- Ungt lederskap i fotballen - Hvordan utvikle det? - Utfordringer i dagens barne- og ungdomskultur 
Invitasjonen går til alle fotballklubbene i kretsen, samt interesserte i barne- og ungdomsarbeid.

Det ble en inspirerende seanse, og gledelig at flere naboklubber tok turen for å høre om arbeidet i Kåffa.


Foto Bjarne Kise


Hans Martin Vilberg, Hamar Ynglingen (foto Malin Pedersen)


Thor-Erik Stenberg og Kristian Rem (foto Malin Pedersen)


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline